کمک هزینه تحصیلات

در ایران استعداد های بالقوه بسیاری به دلیل عدم تمکن مالی در تامین هزینه های تحصیل، به فعلیت نمی رسد. به این ترتیب افرادی که شاید می توانستند بازوی محرکه پیشرفت و اعتلای کشور باشند، سربار جامعه خود می شوند. صندوق قرض الحسنه صدرا به دانش آموزان و دانشجویان مستعدی که به دلیل مشکل مالی ناتوان از ادامه تحصیل هستند با مشارکت خیرین، بورس تحصیلی اعطا می کند.

  • جزئیات

در ایران استعداد های بالقوه بسیاری به دلیل عدم تمکن مالی در تامین هزینه های تحصیل، به فعلیت نمی رسد. به این ترتیب افرادی که شاید می توانستند بازوی محرکه پیشرفت و اعتلای کشور باشند، سربار جامعه خود می شوند. صندوق قرض الحسنه صدرا به دانش آموزان و دانشجویان مستعدی که به دلیل مشکل مالی ناتوان از ادامه تحصیل هستند با مشارکت خیرین، بورس تحصیلی اعطا می کند.