تسهیلات کارآفرینی

امروزه، مسئله اشتغال جوانان، یکی از دغدغه های مهم خانواده ها و در سطح بالاتر یکی از مسائل بزرگ دولت ها محسوب می شود. صندوق قرض الحسنه صدرا در این طرح می کوشد بخشی از هزینه طرح های کارآفرینی و اشتغال جوانان عزیز کشور را تامین نماید تا به این ترتیب با کمک خیرین صدرا، سهم ولو ناچیزی در درمان بیکاری افسارگسیخته جامعه ایفا کرده باشد.

  • جزئیات

امروزه، مسئله اشتغال جوانان، یکی از دغدغه های مهم خانواده ها و در سطح بالاتر یکی از مسائل بزرگ دولت ها محسوب می شود. صندوق قرض الحسنه صدرا در این طرح می کوشد بخشی از هزینه طرح های کارآفرینی و اشتغال جوانان عزیز کشور را تامین نماید تا به این ترتیب با کمک خیرین صدرا، سهم ولو ناچیزی در درمان بیکاری افسارگسیخته جامعه ایفا کرده باشد.