طرح مروارید
امروزه سازمان ها به منظور تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی  Corporate Social Responsibility ، متعهد به فعالیت در جهت رفع نیازهای آرایه وسیعی از ذی نفعان هستند. حوزه CSR مجموعه ای از فعالیت های مدیریتی را در بر می گیرد که نسبت به حداکثر نمودن تاثیرات مثبت عملیات شرکت ها بر جامعه، اطمینان بخشی می کند.مجمع جهانی کسب و کار برای توسعه پایدار (DWBCS) مسئولیت اجتماعی را تعهد کسب و کار و تجارت به همکاری در جهت توسعه پایدار اقتصادی، کار با کارگران، خانواده های آنها، جامعه محلی و در نهایت کل جامعه به منظور بهبود کیفیت زندگی آنان، تعریف می کند.
در این طرح سازمان در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی خود مبالغی را برای کمک به جامعه هدف مد نظر، نزد صندوق صدرا تودیع می نماید. این صندوق پس از شناسایی و تایید هویت این افراد، اقدام به اعطای تسهیلات با شرایط مندرج در قرارداد می نماید.
برای مثال اگر سازمان  X، هدف طرح را ارائه تسهیلات قرض الحسنه جهت تامین جهیزیه 20 زوج جوان اعلام کرده باشد، صندوق صدرا پس از شناسایی و ارزیابی صحت نیاز جامعه هدف و نیز تایید نهایی افراد توسط سازمان، اقدام به ارائه تسهیلات مد نظر سازمان می نماید.

مزایای شرکت این طرح

  1. تحقق آرمان مسئولیت اجتماعی سازمان از طریق احیای سنت شریف قرض الحسنه
  2. ارتقای برند کارفرمایی سازمان
  3. کاهش تشریفات زائد اداری، بدین ترتیب که سازمان از درگیری مستمر در فرایند کمک های خیرخواهانه معاف شده و صندوق صدرا وظیفه شناسایی جامعه هدف و رساندن کمک های خیرخواهانه سازمان را بر عهده می گیرد