هیات مدیره

هیات مدیره صندوق قرض الحسنه صدرا متشکل از  5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که توسط هیات امنا و پس از تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا جمهوری اسلامی ایران به مدت 2 سال انتخاب می شوند.

اعضای محترم هیات مدیره صندوق قرض الحسنه صدرا به شرح ذیل می باشند:
 1. جناب آقای دکتر مسعود حجاریان
 2. جناب آقای  دکتر نظرعلی صلاحی نژاد
 3. جناب آقای مهندس مهرداد غلامزاده
 4. جناب آقای دکتر نیما نوراللهی
 5. جناب آقای دکتر ایمان فرجام نیا
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه صدرا:              سرکار خانم عفیفه حجاریان 


اهم وظایفی که هیات مدیره صندوق قرض الحسنه صدرا عهده دار آن هستند، عبارتست از:

 • 1- دعوت هیات امنا توسط رئیس هیأت مدیره؛
 • 2- اجرای اساسنامه و تصمیمات هیات امنا و سایر مقررات مربوط؛
 • 3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به هیات امنا؛
 • 4- تهیه و تنظیم طرح ها، برنامه ها، بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به هیات امنا؛
 • 5- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل به غیر؛
 • 6- تعیین ومعرفی صاحبان امضاء مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور صندوق؛
 • 7- نظارت بر مخارج شرکت و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی وترازنامه به هیات امنا؛
 • 8- عزل و نصب کارکنان صندوق؛
 • 9- تعیین شغل، ترفیع، تنبیه وشرایط استخدامی؛
 • 10- تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آن ها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره؛
 • 11- واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن، رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال موسسه؛
 • 12- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای عمومی ودیوان عالی کشور و سایر مراجع یا حق مصالحه و سازش و تعیین  وکیل با حق توکیل به غیر؛
 • 13- اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل وام قرض الحسنه از سایر موسسات مجاز؛
 • 14- نمایندگی در برابر اشخاص ثالث، ادارات وموسسات دولتی و خصوصی و .... ؛
 • 15- افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانک ها یا سایر موسسات اعتباری مجاز.