جايگاه قرض الحسنه در نظام بانکي ايران

مقاله ها
جايگاه قرض الحسنه در نظام بانکي ايران14 آبان 1397

چکیده
قرض الحسنه از روش هاي تامين مالي مورد تاکيد اسلام به ويژه در برآوردن نيازهاي ضرور مسلمانان است. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، قرض الحسنه به صورت يکي از روش هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانکي کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون پيش گفته فرصت مناسبي است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکي کشور بررسي کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکي را در اجراي آن بهتر بشناسيم.
طي دوره مورد بررسي سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدريج کاهش يافته و طي چند سال اخير در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را مي توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده هاي بانکي در اثر تورم و تمايل مردم به سپرده گذاري در حساب هاي سرمايه گذاري مدت دار جهت کسب سود جويا شد. از سويي سهم تسهيلات قرض الحسنه از کل تسهيلات پرداختي نظام بانکي به طور ميانگين 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکي کشور طي سال هاي مورد بررسي با احتساب ذخاير قانوني به طور ميانگين حدود 60 درصد سپرده هاي قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه کرده است.
يکي ديگر از علل کاهش سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکي، رونق گرفتن صندوق هاي قرض الحسنه ارزيابي مي شود؛ به طوري که اين صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده هاي قرض الحسنه در نظام بانکي را طي اين سال ها تجهيز کنند.

نویسندگان: عباس عرب مازار، سعید کیقبادی                                                                                                                                                                       
جايگاه قرض الحسنه در نظام بانکي ايران